Menţiunea “Produs Montan” pe Etichetele Produselor Agro-Alimentare din Carpaţii României

ESTE OFICIAL! Producătorii români din zona montană pot să solicite dreptul de utilizare a denumirii “produs montan” pe eticheta produselor. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52 din 03 martie 2017 – care reglementează condițiile în care poate fi folosită această mențiune pe eticheta produselor românești a fost publicat în data de 14 martie 2017, în Monitorul Oficial.

Astfel România devine una dintre primele țări din Uniunea Europeană care aplică prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 și al Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind “produsul montan” de calitate.

Primul pas în ceea ce priveşte implementarea politicii de calitate a UE referitoare la denumirea facultativă de calitate “produs montan” fost făcut în anul 2016 prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 506 din 20 iulie. În continuarea armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană s-a emis  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52 din 03 martie 2017 referitor la reglementarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini, de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” și de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii care doresc să beneficieze de aceste avantaje. Ordinul de ministru subsecvent acestei hotărâri de guvern a aduce clarificări pentru informarea corectă a consumatorului și a condițiilor de utilizare a mențiunii de “produs montan”.

Astfel, se deschide o nouă şi importantă oportunitate pentru producătorii din zona montană, care, în mod voluntar, pot opta pentru etichetarea produselor, în condiţiile unei nevoi de valorificare durabilă a tuturor resurselor de hrană. Producătorii, cultivatorii, apicultorii care îşi desfaşoară activitatea de producţie în zona montană (așa cum este ea definită de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) îşi pot promova produsele alimentare inscriptionând pe etichetă „produs montan”, produsele vor respecta normele sanitar veterinare şi vor fi uşor recunoscute de consumator. Pe de altă parte, consumatorii vor fi informați în legătură cu importanţa calităţii biologice şi a garanţiilor sanitare a alimentelor de la munte, ceea ce va determina o creştere a cererii pentru astfel de produse.

Pentru etichetarea produselor provenite din zona montană, producătorii care optează pentru acest lucru trebuie să respecte o serie de condiții, menționate în caietul de sarcini, drept garanție a faptului că produsul este realizat în zona montană. Astfel, produsul va putea fi distins pe piață ca având origine certificată “produs montan”. Mai exact, etichetarea alimentelor cu menţiunea “produs montan” se poate aplica doar produselor obţinute din animale crescute cel puţin două treimi din viaţa în arealul montan şi ale căror produse sunt prelucrate tot în zonele de munte. La producția vegetală se poate aplica mențiunea produs montan doar dacă acestea sunt cultivate în zonă montană, iar dacă se utilizează zahăr din afara zonei montane acesta nu trebuie să dețină o pondere mai mare de 50% din greutatea ingredientului.

În vederea dobândirii dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă „produs montan”, solicitantul depune o cerere, completată în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1, la Direcția pentru Agricultură Județeană, situată pe raza județului în care își desfașoară activitatea, însoțită de caietul de sarcini completat conform modelului din Anexa nr. 2 și deschide Registrul Special de Autocontrol. Direcţia pentru agricultură judeţeană, înregistrează cererile în Registrul de Control al Produselor Montane și verifică caietul de sarcini și documentele anexate. Reprezentanţii din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene, special desemnați cu atribuţii în domeniul reglementat, verifică dacă unitatea de producţie/locul de producţie se află în zona montană. În cazul în care unitatea de producţie/locul de producţie nu se află în zona montană, cererea este respinsă. În cazul în care unitatea de producție/locul de producție nu se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), reprezentantii Direcției pentru Agricultură Județene resping cererea și caietul de sarcini, consemnând acest lucru în Registrul de Control al Produselor Montane. În cazul în care unitatea de producție/locul de producție se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene, verifică caietul de sarcini.

În situaţia în care în urma verificării caietului de sarcini se identifică, neconformităţi referitoare la respectarea prevederile procedurii care vizează calitatea de produs montan, reprezentanţii Direcției pentru Agricultură Județene, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia, adresează o cerere solicitantului în vederea exprimării unor clarificări cu privire la neconformitățile constatate.

În cazul în care solicitantul nu depune completările cerute în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, Direcția pentru Agricultură Județeană respinge caietul de sarcini ca fiind neconform, şi comunică în scris solicitantului decizia de respingere a cererii, în termen de 3 zile lucrătoare.

Dacă documentaţia depusă corespunde, reprezentanţii Direcției pentru Agricultură Județeană verifică la faţa locului informaţiile prevăzute în caietul de sarcini şi din registrul special de autocontrol, ținut de către solicitant.

Registrul special de autocontrol se actualizează de către solicitant, ori de câte ori este necesar, pentru a demonstra respectarea prevederilor legislaţiei europene referitoare la utilizarea menţiunii de calitate facultativă „produs montan”. Acesta conţine înregistrări şi anexe cu documente care să ateste provenienţa hranei animalelor, originea animalelor sau plantelor în cazul produselor neprocesate/procesate, documente care să ateste provenienţa materiilor prime pentru obţinerea produselor procesate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 şi a Regulamentului delegat (UE) nr.665/2014. Rezultatul verificărilor se înscrie în Nota de Constatare, redactată în 3 exemplare originale și în Registrul de Control al Produselor Montane. Solicitantul poate face contestație la Nota de constatare, în termen de 30 zile de la data primirii.

În cazul în care, în urma verificărilor la faţa locului se constată că documentaţia corespunde, Direcția pentru Agricultură Județeană, transmite direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii, în termen de 5 zile lucrătoare un exemplar al Notei de constatare, însoţit de o copie a caietului de sarcini.

Ministerul Agriculturii emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii “produs montan”, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentației şi înregistrează produsul/produsele în Registrul Naţional al Produselor Montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.

Decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii “produs montan” este dată în original de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale solicitantului, iar o copie ajunge la Direcția pentru Agricultură Județeană.

Pe eticheta produselor agroalimentare înregistrate în Registrul Naţional al Produselor Montane se inscripţionează central, sub denumirea produsului, menţiunea de calitate facultativă „produs montan” şi poziţia în registru. Specialiştii din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene cu atribuţii de inspecţie şi control efectuează cel puţin un control anual pentru a verifica respectarea condițiilor de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii „produs montan”. Beneficiarul este notificat despre control cu 10 zile lucrătoare înainte de data vizitei.

Beneficiarii transmit documentele solicitate prin notificare, în interiorul termenului de 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de a șaptea zi. Beneficiarii care au obţinut, pentru produsele etichetate, dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultativă „produs montan”, sunt obligaţi să permită personalului de specialitate de inspecţie şi control ale Direcției pentru Agricultură Județene, accesul în unitate şi în secţia de producţie şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele solicitate, conform competenţelor legale. Dacă sunt găsite nereguli, dreptul de a folosi denumirea de produs montan poate fi retras, iar produsul radiat de pe lista celor montane. Producătorii pot să depună o nouă documentaţie pentru produsul pentru care a fost retrasă decizia, după cel puţin 24 de luni de la data retragerii acesteia.

Modelele de cerere, caiet de sarcini, registru special de autocontrol și decizie de acordarea a dreptului de folosire a denumirii sunt în anexele actului normativ. Ordinul ministrului agriculturii este publicat în Monitorul Oficial nr.182, partea I, din 14 martie 2017.

Ordinul nr. 52 din 3 martie 2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, precum și Hotărârea de Guvern numărul 506 din 20 iulie 2016 pot fi accesate aici:

http://www.madr.gov.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html

În ceea ce privește produsele prelucrate pe teritoriul național, derogarea prevazută de art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, nu se aplică.

Mai multe informaţii despre “produsul montan” pe www.romontana.org

One thought on “Menţiunea “Produs Montan” pe Etichetele Produselor Agro-Alimentare din Carpaţii României

Comments are closed.